Fondy EU

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.


Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy:

  • Strukturální fondy:
    • Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
    • Evropský sociální fond (ESF)
  • Fond soudržnosti (FS)


Operační programy jako oficiální dokumenty schválené Evropskou komisí definují, které problémy chce Česká republika za prostředky získané z evropského rozpočtu řešit a čeho chce v programovém období 2007-2013 dosáhnout. Zajišťují, aby projekty nebyly k financování vybírány nahodile, nýbrž podle toho, zda pomáhají uskutečňovat záměry kohezní politiky.

Každý subjekt, jenž chce požádat o finanční podporu z fondů EU, musí předložit projekt řídicímu orgánu operačního programu. Řídicími orgány operačních programů jsou u tématicky zaměřených OP resortní ministerstva; u územně vymezených OP regionální rady regionů soudržnosti, což jsou územní celky odpovídající jednomu nebo více českým krajům zřízené za účelem přijímání dotací z evropských fondů.

Nabízíme naše služby v těchto oblastech:

  • Analýza možností čerpání peněz z fondů EU (projektové možnosti dle specifikace klienta a zjištění dotačních možností).
  • Projektové poradenství (proces přípravy a vlastní tvorby projektu, zpracování kompletní Žádosti o finanční pomoc včetně povinných příloh dle podmínek programu).
  • Správa, příprava a tvorba veškeré dokumentace
  • Poradenské služby v průběhu realizace schváleného projektu (zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv, podpora při komunikaci s řídícím orgánem programu.
  • Realizace výběrového řízení